Arena for a tree by Klaus Littmann

Matthias Maier | Arena for a tree by Klaus Littmann
Basel, Switzerland