Donkeys

Matthias Maier | Donkeys
Rasa, Switzerland