Grotto

Matthias Maier | Grotto
Ascona, Switzerland