10 Hudson Yards

Matthias Maier | 10 Hudson Yards
New York, NY, USA