Custom House, Rotunda Detail

Matthias Maier | Custom House, Rotunda Detail
New York, NY, USA