Diane Arbus

Matthias Maier | Diane Arbus
New York, NY, USA