On the Bridge

Matthias Maier | On the Bridge
New York, NY, USA