Hudson Yards

Matthias Maier | Hudson Yards
New York, NY, USA