Taking off

Matthias Maier | Taking off
Cherry Grove, NY, USA