Midtown view

Matthias Maier | Midtown view
New York City, NY, USA