Through the cherry tree

Matthias Maier | Through the cherry tree
New York, NY, USA