Washington Mews

Matthias Maier | Washington Mews
New York, NY, USA