Through the trees

Matthias Maier | Through the trees
Basel, Switzerland