Ton sur ton

Matthias Maier | Ton sur ton
Basel, Switzerland