Frozen Lakes

Matthias Maier | Frozen Lakes
Over Maine, USA