Alps on the horizon

Matthias Maier | Alps on the horizon
Adelhausen, Germany